Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie problemu opóźnień w wydawaniu tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o status uchodźcy z dnia 2012-01-23.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/690779/11/V/1503.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie problemu opóźnień w wydawaniu tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o status uchodźcy.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga grupy cudzoziemców ubiegających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy, w której opisany został problem opóźnień w wydawaniu osobom oczekującym na rozpatrzenie wniosku statusowego tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, co skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla zainteresowanych. Skarżący zwrócili uwagę na sytuację osób, które po odmowie nadania im statusu uchodźcy ponownie ubiegają się o ten status, a mimo to nawet przez kilka miesięcy od złożenia odpowiedniego wniosku nie otrzymują wspomnianego zaświadczenia. Brak takiego dokumentu naraża cudzoziemców na liczne uciążliwości, zwłaszcza w razie konieczności potwierdzenia tożsamości czy prawa pobytu w Polsce przed polskimi organami. W skardze opisane zostały także przypadki zatrzymywania cudzoziemców, którzy nie dysponowali aktualnym tymczasowym zaświadczeniem tożsamości, przez Policję i inne uprawnione do tego organy państwowe. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie, jak w praktyce Urzędu do Spraw Cudzoziemców wygląda procedura wydawania tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-31
Opis odpowiedzi:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (31.01.2012 r.) wyjaśnił, że po upływie ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości wydanego przez organ przyjmujący wniosek uchodźczy, cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP zobowiązany jest do złożenia wniosku do Szefa Urzędu o wydanie kolejnego, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca. Wszystkie wnioski, o ile nie wymagają poczynienia dodatkowych ustaleń, rozpatrywane są w terminie do 30 dni. Aktualny okres oczekiwania na gotowy dokument wynosi do 3 tygodni. W przypadku, gdy cudzoziemiec wskazał adres korespondencyjny należy doliczyć dodatkowo czas wysyłki. Zasadniczą kwestią wpływającą na okres rozpatrywania wniosku o wydanie TZTC są dodatkowe podania cudzoziemców składane równolegle wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu. Ponad 5% z nich przekłada się na wstrzymanie procedury wydawania dokumentu. Należą do nich m. in. wnioski o zmianę danych osobowych, daty urodzenia, obywatelstwa. Dopiero po ustaleniu stanu faktycznego dokument TZTC zostaje zlecony do druku. Odrębny problem stanowią wnioski cudzoziemców, którzy aplikując o wydanie nowego dokumentu tożsamości nie wiedzą, iż ich procedura uchodźcza została zakończona wydaniem decyzji. W wyniku prac modernizacyjnych przeprowadzanych w listopadzie 2011 r. ingerujących w system informatyczny, z którego korzysta Urząd, realizacja ok. 10 % wniosków została opóźniona o ok. 4 tygodnie. Wnioski o wydanie nowego dokumentu TZTC przyjmowane są na miesiąc przed ukończeniem ważności poprzedniego, tak więc zachowanie ciągłości ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP zależy w głównej mierze od samego zainteresowanego.