Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych działań podejmowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających z expose Prezesa Rady Ministrów z dnia 2012-01-20.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673478/11/III/316 RZ
Data sprawy:
2012-01-20
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych działań podejmowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających z expose Prezesa Rady Ministrów.

Analiza napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, a także znacząca ich skala (ponad 15% nowych spraw skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w 2011 roku), wskazuje na potrzebę nawiązania ścisłej współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i odbywania okresowych spotkań. Zaproponowane przez Rzecznika tematy rozmów to m.in.: kwestia ratyfikowania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w tym planowanych zastrzeżeń do tekstu Konwencji, a także systemu wdrożenia i monitorowania realizacji postanowień Konwencji na szczeblu krajowym, kwestia konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), a także możliwość zadośćuczynienia za represje osobom represjonowanym za walkę o wolną Polskę w latach 1980-1989.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: