Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierównego traktowania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie uprawnienia do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z dnia 2012-01-25.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/692274/12/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierównego traktowania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie uprawnienia do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Do Rzecznika kierowane są skargi związane z nierównym traktowaniem osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie uprawnienia do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, prawo do pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przyznanie uprawnienia do dodatkowej pomocy finansowej jedynie wybranej grupie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zostało przez pozostałe osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a nieobjęte pomocą wynikającą z rządowego programu, odebrane z dużym rozgoryczeniem. Zainteresowani podkreślają, iż znajdują się w takiej samej sytuacji prawnej jak osoby, które pomoc finansową mogą otrzymać. Obecna sytuacja jest dla grupy osób wykluczonych z prawa do dodatkowej pomocy finansowej niezrozumiała także z tego powodu, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, pomoc finansowa przysługiwała wszystkim osobom uprawnionym w listopadzie i grudniu 2011 r. do świadczenia pielęgnacyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-09
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (09.02.2012 r.) nie podzielił zarzutów przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i poinformował, że celem przyjętych rozwiązań jest udzielenie, w ramach rządowego programu pomocowego realizowanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, doraźnego wsparcia rodzinom opiekującym się własnymi niepełnosprawnymi dziećmi. Niezasadne więc wydają się postulaty, aby wsparcie udzielane było również innym osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny. Nie chodzi tu bowiem o podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, lecz o objęcie pomocą społeczną pewnej wyodrębnionej grupy osób. W odpowiedzi podkreślono także, iż zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek utrzymania dziecka przez rodziców jest zdecydowanie "silniejszy" od obowiązku alimentacyjnego dalszych krewnych czy rodzeństwa.