Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie instalowania w jednostkach penitencjarnych kamer w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych z dnia 2012-02-01.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie instalowania w jednostkach penitencjarnych kamer w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pozbawionych wolności, które wskazują, iż w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych zamontowane są kamery. Instalowanie kamer w salach widzeń bezdozorowych potwierdzają również obserwacje poczynione przez pracowników Biura Rzecznika podczas wizytacji jednostek penitencjarnych. Przepis art. 73a § 5 k.k.w. wśród pomieszczeń, z których obraz jest przekazywany do monitorów lub urządzeń, o których mowa w § 3 (art. 73a), w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała skazanego, nie wymienia pomieszczeń do kontroli osobistej osadzonych. W ocenie Rzecznika obraz z kamery zainstalowanej w pomieszczeniu do kontroli osobistej powinien być przekazywany do monitorów lub urządzeń, o których mowa w § 3 (art. 73a), w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części jego ciała bądź należałoby odstąpić od montowania kamer w tych pomieszczeniach. Natomiast instalowanie kamer w salach widzeń bezdozorowych jest nie do pogodzenia z intencją ustawodawcy, który nakazał odstąpić od wymogu nadzoru nad skazanym i osobami go odwiedzającymi, przyznając mu większą swobodę i szerszy zakres prywatności podczas tego widzenia. Przepis art. 73a § 2 k.k.w. de facto umożliwia instalowanie kamer we wszystkich pomieszczeniach jednostki penitencjarnej, jednakże przy podejmowaniu decyzji o miejscu zainstalowania kamery należy mieć na względzie jego przeznaczenie oraz ratio legis innych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-06
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (06.03.2012 r.) nie podzielił zdania wyrażonego w wystąpieniu Rzecznika w kwestii interpretacji przepisów art. 138 § 1 pkt 2 k.k.w. Przepisy te określają formę nagradzania osadzonych jako widzenia bez osoby dozorującej. Nie oznacza to jednak, że administracja zakładu karnego w trakcie takiego widzenia pozbawiona jest możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym. Każdy przypadek stosowania monitoringu ma w założeniu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu intymności osadzonych. Jednocześnie w odpowiedzi podzielono opinię Rzecznika, iż obraz z kamer zainstalowanych w pomieszczeniach, w których dokonuje się kontroli osobistej osadzonych, powinien być przekazywany do monitorów lub urządzeń, o których mowa w art. 73a § 3 k.k.w. w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała.