Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Aleksandra K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G z dnia 2012-02-08.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674746/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Aleksandra K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 9 § 1 Kodeksu karnego z 1969 r. (dKk), polegające na zastosowaniu do oskarżonego zasad odpowiedzialności przewidzianych w Kodeksie karnym i wydanie wobec niego wyroku skazującego za czyn niewymieniony w art. 9 § 2 dKk, mimo że w chwili popełnienia tego czynu nie miał on ukończonych 17 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do rozpoznania Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich Sądu Rejonowego w G.

 


Data odpowiedzi:
2012-05-24
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt V KK 49/12).