Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów mieszkańców lokali znajdujących się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z dnia 2012-02-08.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/662967/10/IV/507.5 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów mieszkańców lokali znajdujących się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do opisanej w wystąpieniu z dnia 2 grudnia 2011 r. sytuacji emerytów i rencistów wojskowych zwolnionych z jednostek wojskowych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zajmujących lokale znajdujące się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA na podstawie decyzji o przydziale kwatery, położone na nieruchomościach, co do których zostały zgłoszone roszczenia w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Nadesłane wyjaśnienia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie zawierają jednoznacznego stanowiska w kwestii prac nad nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ponowne zajęcie stanowiska w poruszonej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-26
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (26.02.2012 r.) poinformował, że w odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2012 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, została zawarta informacja, iż w MSW zostały podjęte działania zmierzające do stosownej nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z zastrzeżeniem, że ze względu na zbyt wczesny etap prac nie jest możliwym wskazanie terminu ich zakończenia. Informacja ta odnosiła się do działań podjętych w byłym MSWiA, mających na celu przygotowanie koncepcji zmian w ww. ustawie. Zgodnie jednak z przyjętymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zasadami dotyczącymi procedowania dokumentów legislacyjnych, ostateczną decyzję odnośnie zarówno prowadzenia prac nad konkretnym dokumentem jak i zakresu proponowanych zmian podejmuje Kierownictwo Ministerstwa po zapoznaniu się z wynikami analiz, w tym danymi dotyczącymi kosztów projektowanej regulacji. W odniesieniu do ww. koncepcji, po dokonaniu pogłębionej analizy, w szczególności z zakresu przewidywanych kosztów finansowych, podjęta została decyzja o nieprowadzeniu prac legislacyjnych.