Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka z dnia 2012-02-15.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/687961/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka.

W trakcie wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz policyjnych izb dziecka, w związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, uwagę pracowników Biura Rzecznika zwróciły różne standardy w zakresie zapewnienia opieki medycznej zatrzymanym. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, osobie zatrzymanej przez Policję, udziela się niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej lub poddaje niezbędnym badaniom lekarskim w przypadku, gdy osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu. Krajowy Mechanizm Prewencji uważa natomiast, iż każda nowoprzyjęta osoba powinna być w miarę możliwości poddawana badaniu. Badanie lekarskie przed przyjęciem zatrzymanego pozwoli na rozpoznanie problemów zdrowotnych, a mając na uwadze liczne przypadki zgonów mogłoby to przyczynić się do zmniejszenia ich liczby. Przeprowadzanie wstępnych badań lekarskich jest istotne również z uwagi na możliwość identyfikacji obrażeń ciała i odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej. Stanowiłoby to zabezpieczenie funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach przed zarzutami dotyczącymi niewłaściwego traktowania. Potrzebę zapewnienia opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policyjnych izbach dziecka podkreślali również funkcjonariusze Policji. Finansowanie opieki medycznej w niektórych wizytowanych placówkach przejęły na siebie władze miejskie. Natomiast jedna z Komend Wojewódzkich Policji wygospodarowała z własnego budżetu środki niezbędne na badania wszystkich osób doprowadzonych do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o upowszechnienie powyższych rozwiązań w pozostałych jednostkach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-22
Opis odpowiedzi:

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji (22.03.2012 r.) poinformował, że w Komendzie Głównej Policji opracowano projekty: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz wzorów dokumentów sporządzanych i ewidencjonowanych w nich, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych, policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w nich, sposobu przechowywania zapisów obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz ich niszczenia oraz rozporządzenia MSW w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. W projektach tych aktów prawnych przyjęto rozwiązania ukierunkowane zarówno na podniesienie jakości pełnienia służby, przestrzegania praw osób zatrzymanych jak również poprawy opieki medycznej. Przeprowadzone analizy zgonów osób umieszczonych w PdOZ wykazały, że praktycznie wszystkie tego typu zdarzenia dotyczyły osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, które wcześniej były poddane badaniom lekarskim. Z tego też względu stwierdzenie, że wprowadzenie obowiązku poddawania badaniom lekarskim wszystkich osób przed ich umieszczeniem w PdOZ przyczyni się do zmniejszenia liczby zgonów jest założeniem zbyt daleko idącym. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić poprzez przyjęcie nowych rozwiązań systemowych, gwarantujących osobom nadużywającym alkoholu niezbędną opiekę medyczną. Jednym z zadań międzyresortowego zespołu ds. poprawy opieki świadczonej osobom nietrzeźwym w PdOZ jest wypracowanie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu nałożenia na organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców i organy powiatu obowiązku organizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień lub placówek o podobnym charakterze.