Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ z dnia 2012-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjęła informację o podjęciu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, wspólnie z Ministrem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której celem jest umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. Problem dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej był przedmiotem wielu wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia. Przeprowadzenie tej reformy w istotny sposób ułatwi potwierdzanie faktu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, uzyskanie świadczeń gwarantowanych oraz skróci czas niezbędnych czynności administracyjnych związanych chociażby z rejestracją pacjenta. Planowane zmiany powinny doprowadzić do wzmocnienia ochrony praw pacjenta, aktualizacji danych w rejestrach publicznych oraz usprawnić przepływ informacji między systemami informatycznymi instytucji publicznych, zaś cyfryzacja procedur spowoduje wymierne oszczędności środków publicznych. W województwie śląskim od lat funkcjonuje elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ). Służy ona do weryfikacji w systemie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ statusu ubezpieczeniowego uprawnionego użytkownika karty. Będąc również nośnikiem danych osobowych służy do autoryzacji wykonanych świadczeń w ramach realizacji kontraktu ze Śląskim OW NFZ. Spełnia ona zatem funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasadnym byłoby zachowanie oraz ewentualny rozwój tego systemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-15
Opis odpowiedzi:

Minister Administracji i Cyfryzacji (29.02.2012 r.) poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako podstawowy sposób potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przewiduje elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3 miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica). Jednakże wzięto także pod uwagę mogące mieć miejsce sytuacje, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia (wynik negatywny), wówczas osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń (dla wielu grup, w tym emerytów, jest to szybki i bezproblemowy sposób potwierdzania prawa do świadczeń), a w razie braku dokumentu - złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa rodzic bądź opiekun). Każdy z wymienionych powyżej sposobów potwierdzenia prawa do świadczeń (elektroniczne potwierdzenie, dotychczasowy dokument czy oświadczenie) powoduje, iż świadczeniobiorca otrzyma świadczenie, a świadczeniodawca gwarancję uzyskania zapłaty za udzielone świadczenie.