Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w S z dnia 2012-02-07.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w S.

Zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzuca naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 8, art. 50 § 1 oraz art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść skargę do sądu administracyjnego, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. Wprawdzie Rzecznik Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny organ kontroli państwowej, działa na rzecz ochrony praw obywateli i wnosi do sądu administracyjnego skargi w sprawach dotyczących interesów obywateli, jednak jedyną podstawą legitymacji skargowej Rzecznika jest ochrona obiektywnego porządku prawnego. W sytuacji, gdy przedmiotem zaskarżenia ze strony Rzecznika jest uchwała organu gminy podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej, legitymacja skargowa Rzecznika opiera się wyłącznie na przepisach ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skoro zatem legitymacja skargowa Rzecznika Praw Obywatelskich ma wyłącznie charakter formalny, uzależnianie możliwości uruchomienia przez Rzecznika postępowania sądowo-administracyjnego od zaistnienia dodatkowych szczególnych przesłanek, określonych w przepisach ustrojowych, nie znajduje uzasadnienia prawnego.

 


Data odpowiedzi:
2012-06-05
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt II OSK 747/12).