Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B z dnia 2012-02-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695315/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., w następstwie braku wyjścia poza granice środka odwoławczego i w konsekwencji utrzymania w mocy, po rozpoznaniu apelacji prokuratora wniesionej na niekorzyść oskarżonej, wyroku sądu pierwszej instancji, mimo, iż było to rażąco niesprawiedliwe, bowiem działanie oskarżonej nie wyczerpywało znamion przestępstwa, którego popełnienie przypisano jej w tym wyroku. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w B. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w B. i uniewinnienie Aliny R. od popełnienia przypisanego jej czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-07
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt III KK 53/12).