Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C z dnia 2012-02-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676824/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, zaskarżającą wyrok w całości, nie wyszedł poza podniesiony w niej zarzut i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z rażącą obrazą art. 415 § 5 k.p.k., polegającą na zobowiązaniu oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty, w terminie 4 lat od daty uprawomocnienia się wyroku, podczas gdy o roszczeniu tym rozstrzygnięto prawomocnie w innym postępowaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w zaskarżonym zakresie wyroku Sądu odwoławczego oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia zawartego w punkcie III wyroku Sądu I instancji, zobowiązującego oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-03
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV KK 49/12).