Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody umarzającą postępowanie odwoławcze uruchomione na skutek wniesienia przez właściciela lokalu odwołania od decyzji Burmistrza orzekającej o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego osoby wobec której prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wymeldowania z dnia 2012-02-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sygnatura:
RPO/691301/11/V/1004.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody umarzającą postępowanie odwoławcze uruchomione na skutek wniesienia przez właściciela lokalu odwołania od decyzji Burmistrza orzekającej o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego osoby wobec której prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wymeldowania.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, przez błędną jego wykładnię, które doprowadziło do nieprawidłowego ustalenia przez Wojewodę, iż właściciel mieszkania nie jest stroną postępowania w przedmiocie wymeldowania innej osoby, a tym samym nie może skutecznie wnieść odwołania od decyzji Burmistrza Miasta o odmowie wymeldowania tej osoby. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, jako wydanej z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. W uzasadnieniu skargi Rzecznik powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OPS 1/11), podjętą po rozpoznaniu wniosku Rzecznika, w której stwierdzono, iż: "Osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu jest stroną, w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym o zameldowanie (wymeldowanie) w tym lokalu innej osoby, prowadzonym na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych".

 


Data odpowiedzi:
2012-04-12
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Go 196/12).