Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą na zasadach non profit, która jest traktowana jako działalność gospodarcza z dnia 2012-02-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/692914/12/V/1018.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą na zasadach non profit, która jest traktowana jako działalność gospodarcza.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły wnioski od kościelnych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w których podnoszone są zastrzeżenia do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zdaniem wnioskodawców, powołana ustawa jednostronnie obliguje m.in. podmioty kościelne do prowadzenia działalności leczniczej jako działalności gospodarczej, co w konsekwencji pozbawia je zagwarantowanego prawa prowadzenia działalności jako statutowej, niegospodarczej, zgodnie z ich tożsamością. Przepisy tej ustawy ingerują więc w status prawny wielu organizacji non - profit, szczególnie organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność leczniczą, oraz w status prawny kościelnych podmiotów prowadzących działalność leczniczą w ramach działalności charytatywno - opiekuńczej, będącej działalnością statutową tych podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podnoszonych wątpliwości do powołanych przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz przekazanie informacji o działaniach i zamierzeniach resortu zdrowia w kwestii rozwiązania tej sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-09
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.03.2012 r.) poinformował, że projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej przewiduje wyłączenie podmiotów leczniczych będących organizacjami pożytku publicznego z regulacji ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim działalność ta jest działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż niezbędne jest wprowadzenie w ustawie do art. 16 ust. 3, którego celem jest ograniczenie stosowania przepisów o swobodzie działalności gospodarczej wyłącznie do spraw dotyczących działalności regulowanej. Z przepisu tego wynikałoby, że działalność lecznicza wykonywana przez organizacje pożytku publicznego nie jest działalnością regulowaną, a jedynie stosuje się do niej przepisy dotyczące tej działalności. Jednocześnie, w projektowanym przepisie została wprowadzona regulacja, zgodnie z którą, jeżeli zajdą przesłanki wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłączenie z traktowania działalności leczniczej podmiotów leczniczych będących organizacjami pożytku publicznego jako działalności gospodarczej nie będzie miało zastosowania. Powyższa zmiana zapewni pełną spójność z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej ujęty jest w porządku prac Komitetu Rady Ministrów na dzień 15 marca 2012 r.