Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w E., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w E z dnia 2012-02-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686377/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w E., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w E.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 161 k.p.k., w następstwie zaaprobowania i przyjęcia, jako własny, błędnego poglądu Sądu Rejonowego w E., iż zatarcie skazania tworzące "fikcję prawną, iż skazanie uważa się za niebyłe, skutkuje brakiem podstaw do odtworzenia akt w sprawie, w której to zatarcie nastąpiło oraz, że w takiej sytuacji "nie sposób uznać, iż odtworzenie części akt sprawy odnoszącej się do ww. kwestii, mogłoby w jakikolwiek sposób urzeczywistniać uzasadniony interes skazanego", co w efekcie dało podstawę do utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia Sądu pierwszej instancji o nieuwzględnieniu wniosku o odtworzenie akt. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w E. i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania.