Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej z dnia 2012-03-14.

Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli, w których podnoszony jest problem nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej. Skarżący podnoszą, że nieopublikowanie takiego wykazu narusza ich prawa zagwarantowane w Konstytucji RP, w szczególności prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1), dostępu do informacji o działalności organów administracji publicznej i wytworzonych przez nie dokumentów (art. 61 ust. 1 i 2), a także obowiązek ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu (art. 76). Rzecznik podziela sygnalizowane przez obywateli wątpliwości. Problem zaistniałego procederu fałszowania żywności dotyczy wszystkich potencjalnych konsumentów. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Prezesa UOKiK o poinformowanie o podjętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Handlową działaniach w zasygnalizowanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-18
Opis odpowiedzi:

Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (30.12.2012 r.) wyjaśniła, że organy Inspekcji Handlowej w województwach, gdzie doszło do naruszeń prawa, współpracują z właściwymi wojewódzkimi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej, dysponują też wspomnianą w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich listą producentów tak, aby w toku bieżącej działalności kontrolnej zwracać uwagę na produkty wskazanych producentów a każdy niepokojący sygnał, jaki organy Inspekcji Handlowej uzyskają zostanie - stosownie do właściwości - rozpatrzony. Zagadnienie prawidłowości działania organów nadzoru nad jakością zdrowotną żywności i oceny przedmiotowej sytuacji pod kątem ewentualnego ujawnienia ww. listy, nie znajduje się w kompetencjach Prezesa UOKiK. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, można przyjąć, że organom nadzoru sanitarnego przysługuje prawo do oceny, iż w konkretnym, zaistniałym stanie faktycznym informacje należy ujawnić opinii publicznej. Także i w przedmiotowej sprawie właściwe instytucje uznały, iż ewentualne ujawnianie ww. listy mogłoby nie być zasadne, zważywszy m.in. na ochronę praw innych osób i podmiotów gospodarczych, ochronę porządku publicznego (tj. dla dobra toczącego się postępowania karnego) lub z uwagi na charakter, powagę i rozmiar ryzyka, biorąc pod uwagę fakt iż - jak wynika z informacji przekazywanych opinii publicznej przez właściwe organy - nie stwierdzono, że ww. żywność mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, że kompetencje Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli żywności są ograniczone do zagadnień związanych z jakością handlową, a brak ustawowych kompetencji umożliwiających Inspekcji Handlowej kontrole u producentów żywności powoduje, że poszukiwanie jej na etapie obrotu detalicznego może być nieefektywne, szczególnie w sytuacji podjęcia działań przez organy nadzoru sanitarnego oraz organy ścigania.