Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie opóźnień w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o języku migowym z dnia 2012-03-21.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/654691/10/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie opóźnień w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o języku migowym.

W dniu 1 kwietnia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. W drodze przepisów przywołanej ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został zobowiązany do wydania rozporządzenia określającego zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN oraz rozporządzenia określającego zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia PJM, SJM i SKOGN dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Pomimo upływu siedmiu miesięcy od daty uchwalenia ustawy o języku migowym, żadne z przywołanych powyżej rozporządzeń nie zostało wydane. Opóźnienie w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o języku migowym w praktyce odsunie w czasie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nawet na kilka miesięcy. Dla osób z niepełnosprawnościami oznacza to dalsze ograniczenie w korzystaniu z praw i wolności człowieka i obywatela na równi z innymi ludźmi. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na temat stanu prac nad projektem rozporządzeń oraz przewidywanego terminu ich zakończenia. Ponadto prosi o poinformowanie o działaniach jakie podjęto w celu powołania Polskiej Rady Języka Migowego. Z punktu widzenia skuteczności ustawy o języku migowym, niezwykle istotne jest upowszechnianie informacji o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sposobu wywiązywania się przez organy administracji publicznej z obowiązku wymienionego w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o języku migowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-21
Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (17.05.2012 r.) wyjaśnił, że projekt rozporządzenia w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, został uzgodniony międzyresortowo i z partnerami społecznymi. Projekt rozporządzenia w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób gluchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika jest w trakcie uzgodnień międzyresortowo i z partnerami społecznymi. W Dzienniku Urzędowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej opublikowano zarządzenie Nr 4 Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu działania Polskiej Rady Języka Migowego. Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w BIP ukazało się ogłoszenie o naborze na członków Rady. Przepisy ustawy o języku migowym nie nadają uprawnień kontrolnych ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego ani Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w zakresie wywiązywania się przez organy administracji publicznej z obowiązku polegającego na upowszechniania informacji o usłudze pozwalającej na komunikowanie się (art. 9 ust. 3 i 4 ustawy). Przygotowano jednak wystąpienie do organów administracji publicznej realizujących przepisy ustawy o języku migowym, o konieczności upowszechnienia przez nie informacji o ustawie. Treść wystąpienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz przekazana organizacjom zrzeszającym samorządy z prośbą o jej upowszechnienie. Rada Ministrów będzie przedstawiała w ramach przygotowywanej informacji Rządu RP o działaniach podejmowanych w danym roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, informację o funkcjonowaniu przepisów przedmiotowej ustawy w roku poprzednim.