Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie procedury zamieszczania w Systemie POBYT informacji o składanych przez cudzoziemców odwołaniach od wydawanych w ich sprawach decyzji z dnia 2012-03-21.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/682527/11/V/1010.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie procedury zamieszczania w Systemie POBYT informacji o składanych przez cudzoziemców odwołaniach od wydawanych w ich sprawach decyzji.

W jednej ze skarg skierowanych do Rzecznika opisano przypadek cudzoziemki, która, mimo że w stosownym terminie złożyła odwołanie od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, odmawiającej nadania statusu uchodźcy i przyznania ochrony uzupełniającej oraz orzekającej o wydaleniu z Polski wobec braku podstaw do wydania zgody na pobyt tolerowany, została zatrzymana z uwagi na podejrzenie nielegalnego pobytu na terytorium Polski. Postanowieniem Sądu Rejonowego wydanym 9 dni po złożeniu odwołania w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, cudzoziemka umieszczona została w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców. Zaistniała sytuacja była konsekwencją opóźnienia w zamieszczeniu w Systemie POBYT informacji o wniesieniu odwołania. W odpowiedzi Urzędu do Spraw Cudzoziemców na wystąpienie Rzecznika zapewniono, iż opóźnienie to było wyjątkiem, a odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z zasady są rejestrowane i wpisywane do wspomnianego Systemu niezwłocznie, zazwyczaj w dniu wpływu. Niezależnie od uzyskanych zapewnień, cudzoziemka poniosła negatywne konsekwencje zaistniałego uchybienia. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia procedury zamieszczania informacji w Systemie POBYT, aby w przyszłości uniknąć tego typu incydentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-02
Opis odpowiedzi:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (02.04.2012 r.) zapewnił, że obecnie odwołania od decyzji w sprawach o nadanie statusu uchodźcy zapisywane są w Systemie POBYT natychmiast po ich wpływie do Departamentu Postępowań Uchodźczych, a terminowość tych zapisów monitorowana jest na bieżąco, co umożliwia sprawne podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.