Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wygaśnięcia prawa do zasiłku stałego przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy społecznej osobie uprawnionej w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z dnia 2012-03-21.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/697931/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wygaśnięcia prawa do zasiłku stałego przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy społecznej osobie uprawnionej w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Na tle jednej ze skarg wyłonił się problem wygaśnięcia prawa do zasiłku stałego przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy społecznej osobie uprawnionej w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Z kręgu beneficjentów pomocy społecznej wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowane. W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na odmienność sytuacji życiowej osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, które muszą samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe, wobec sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, które są zwolnione z zaspakajania własnym staraniem podstawowych potrzeb bytowych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej, która pozwoli objąć osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego systemem świadczeń z pomocy społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-19
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (19.04.2012 r.) wyjaśnił, iż od stycznia 2011 r. trwają konsultacje z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie prawa do świadczeń z pomocy społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej osoby te powinny zostać objęte pomocą z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, jednak Minister Sprawiedliwości nie podzielił tego stanowiska, argumentując, że skazani ci mogą w zasadzie bez żadnych przeszkód kontynuować dotychczasowe zatrudnienie lub poszukiwać pracy samodzielnie oraz przy pomocy sądowego kuratora zawodowego. Tymczasem z informacji napływających z ośrodków pomocy społecznej wynika, iż większość skazanych odbywających karę w tym systemie nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej. W odpowiedzi podkreślono również, że celem pomocy społecznej jest aktywizacja osób w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, a nie finansowanie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdyż leży to w gestii wymiaru sprawiedliwości.