Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską z dnia 2012-03-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/683445/11/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się osadzony, który był konwojowany w ramach transportu zbiorczego z Wielkiej Brytanii do Polski. W toku wyjaśniania sprawy ustalono, iż od chwili przejęcia go przez władze polskie na lotnisku w Londynie do momentu przyjęcia do jednostki penitencjarnej w Polsce, wnioskodawca przez około 10 godzin był pozbawiony możliwości spożycia posiłku i zaspokojenia pragnienia. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji występowało do strony brytyjskiej, skąd transportowana jest największa liczba osób pozbawionych wolności w ramach konwojów zbiorczych, o zapewnienie tym osobom prowiantu w dniu realizacji konwoju. Proponowane rozwiązanie nie zostało jednak zaakceptowane. Obowiązujące przepisy prawa polskiego nie dają podstaw do zakupu prowiantu dla takich osób w przypadku przedłużającego się czasu ich przekazania do pomieszczeń dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji albo do jednostek penitencjarnych w naszym kraju. Opisana sytuacja świadczy o nierównym traktowaniu osób pozbawionych wolności. Transportowani w obrębie Polski otrzymują suchy prowiant na drogę oraz wodę do picia. Osoby pozbawione wolności, które są transportowane z zagranicy, nie korzystają z takiego uprawnienia. Warunki transportowania skazanych powinny być podporządkowane zasadzie traktowania ich w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności. Aktualna praktyka nie może być jednak uznana za odpowiadającą tym standardom. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, które są transportowane z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-27
Opis odpowiedzi:


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (27.04.2012 r.) poinformował, iż nie przewiduje się podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie postulowanym w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, osobie konwojowanej z zagranicy wydaje się pierwszy odpowiedni posiłek najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili przyjęcia do pomieszczenia, jeżeli nie było możliwości wydania tego posiłku w porze regularnych posiłków. W poprzednim stanie prawnym osoby konwojowane z zagranicy były pozbawione możliwości otrzymania posiłku w dniu transportu, jeżeli przybyły do jednostki Policji po godzinie wydawania kolacji. W Komendzie Głównej Policji zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie prowiantu dla osób pozbawionych wolności, transportowanych w ramach konwojów zbiorczych, których czas trwania przekracza 8 godzin. W przypadku otrzymania informacji o konieczności przeprowadzenia konwoju, koszt zakupu prowiantu może zostać uwzględniony w preliminarzu kosztów organizacji konwoju zbiorczego.