Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych rozwiązań prawnych przyjętych na gruncie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 2012-03-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/665405/11/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych rozwiązań prawnych przyjętych na gruncie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Analiza ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w kontekście skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich, budzi wątpliwości co do prawidłowości przyjętych na jej gruncie rozwiązań prawnych, mających skutek wobec poszczególnych beneficjentów. Wątpliwości budzi brak jednolitej procedury odwoławczej dotyczącej dofinansowania z regionalnych programów operacyjnych.Procedura odwoławcza wynika z aktów nie mających charakteru powszechnie obowiązującego. W praktyce poszkodowanymi w związku z takim uregulowaniem procedury odwoławczej są przede wszystkim beneficjenci. Pomimo uchylenia przepisu omawianej ustawy, upoważniającego Ministra Rozwoju Regionalnego do wydawania wytycznych, nadal wytyczne te znajdują zastosowanie w odniesieniu do procedury odwoławczej i wywierają wpływ na prawa i obowiązki beneficjentów, co budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Po otrzymaniu informacji o negatywnej ocenie wniosku, wnioskodawca może wnieść środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji programu operacyjnego. Wnioskodawca nie ma jednak możliwości zweryfikowania oceny projektu ze względu na uzyskaną ilość punktów. Zdaniem Rzecznika rozwiązanie to wymaga zmiany. Istotne wątpliwości budzi także treść art. 30 g oraz 37 ustawy. Całkowite wyłączenie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wskazanie, że informacje instytucji co do wniosku beneficjenta nie stanowią decyzji administracyjnej, także w ramach procedury odwoławczej, należy ocenić jako nieprawidłowe i z punktu widzenia ochrony praw beneficjentów niewystarczające. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w poruszonych kwestiach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-24
Opis odpowiedzi:

Minister Rozwoju Regionalnego (24.04.2012 r.) poinformowała, że nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przygotowywana w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nie będzie wykraczać poza kwestie związane z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt P 1/11) i polegać ma na: określeniu terminów wnoszenia i rozpatrywania środków odwoławczych; określeniu środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy; doprecyzowaniu zakresu, w jakim możliwe jest wniesienie środka odwoławczego (poprzez dookreślenie, co należy rozumieć przez negatywną ocenę projektu); określeniu instytucji właściwych do rozpatrzenia środków odwoławczych; wskazaniu, że zakresem procedury odwoławczej powinny być objęte jedynie te kryteria, których ocena była zanegowana przez wnioskodawcę; doprecyzowaniu art. 30c ust. 1 poprzez wskazanie, że skarga do sądu administracyjnego może być wniesiona po otrzymaniu "ostatecznego" rozstrzygnięcia środka odwoławczego przewidzianego w przedsądowej fazie procedury odwoławczej, określonego w ustawie i po otrzymaniu pouczenia w tym zakresie; opracowaniu przepisów przejściowych.