Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów regulujących sposób przeprowadzania zbiórek publicznych z dnia 2012-03-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/606216/09/V/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów regulujących sposób przeprowadzania zbiórek publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do podnoszonej w ubiegłych latach sprawy dotyczącej zmiany stanu prawnego w zakresie zbiórek publicznych. Wspomnianą problematykę reguluje ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami. Na potrzebę zmian w tym zakresie od wielu lat zwracali uwagę przedstawiciele organizacji zajmujących się gromadzeniem środków w ramach zbiórek publicznych. O konieczność zmiany obowiązującego stanu prawnego apelował również Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Rzecznik Praw Obywatelskich w poprzednich latach zwracał się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dostosowanie wskazanych powyżej przepisów do aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej. Z otrzymanych odpowiedzi wynikało, że podjęto prace legislacyjne zmierzające do opracowania nowego aktu normatywnego. Projekt takiego aktu (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania i zakresu kontroli zbiórek publicznych) został przygotowany w Ministerstwie w 2009 roku. W 2010 roku natomiast przygotowano dwa projekty założeń projektu ustawy o zbiórkach publicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o pracach legislacyjnych nad zmianą istniejącego stanu prawnego w przedmiocie zbiórek publicznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-25
Opis odpowiedzi:


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (25.05.2012 r.) poinformował, że obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą ustawy z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych. Prace te zostały wstrzymane w wyniku negatywnej opinii Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu odnośnie do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiórkach publicznych. W dniu 22 lutego 2012 roku do Sejmu RP został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215). Projekt ten przewiduje między innymi przejęcie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej kompetencji w zakresie udzielania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, a także określenia, w drodze rozporządzenia, sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych i zakresu kontroli nad ich przeprowadzaniem. W związku z tym, organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie rozpoczęcia ewentualnych prac legislacyjnych nad nowym brzmieniem przepisów dotyczących zbiórek publicznych będzie Minister Administracji i Cyfryzacji.