Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odpowiedzialności solidarnej najemcy i stale z nim zamieszkujących osób pełnoletnich za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z dnia 2012-03-23.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odpowiedzialności solidarnej najemcy i stale z nim zamieszkujących osób pełnoletnich za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.

Do Biura RPO wpływają skargi osób, od których wynajmujący żądają zapłaty zadłużenia czynszowego, które powstało gdy zamieszkiwali wspólnie z najemcą - członkiem rodziny. Sytuacja prawna pełnoletnich dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkujących, została na gruncie obowiązujących przepisów prawa zróżnicowana, w zakresie ich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania związane z zajmowanym lokalem mieszkalnym. W świetle art. 6881 k.c. za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, gdy tymczasem ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z odpowiedzialności tej wyłącza pełnoletnich zstępnych, stale zamieszkujących w lokalu, lecz pozostających na utrzymaniu osób, którym służy tytuł prawny do lokalu. Problem ten Rzecznik przedstawił w wystąpieniu z dnia 3 sierpnia 2011 r. Ministrowi Sprawiedliwości, który stwierdził, iż odmienna regulacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest uzasadniona inną naturą spółdzielni mieszkaniowej, jako podmiotu nienastawionego na zysk i z istoty swej powołanego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni. Zdaniem Rzecznika, rodzaj tytułu prawnego do lokalu nie powinien mieć decydującego znaczenia w omawianej kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności w kwestii zasadności wprowadzenia zmian w omawianym zakresie do obowiązujących przepisów prawa, w tym na przykład możliwości ukształtowania odpowiedzialności pełnoletnich dzieci zamieszkałych z najemcą w sposób subsydiarny, tj. aktualizujący się dopiero w przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty przez najemcę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-23
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (18.04.2012 r.) podzielił stanowisko Ministra Sprawiedliwości przedstawione Rzecznikowi w odpowiedzi z dnia 9 listopada 2011 r., że odmienna niż zawarta w art. 688(1) Kodeksu cywilnego regulacja art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wyłączająca odpowiedzialność osób pełnoletnich pozostających na utrzymaniu osób mających podstawowy tytuł do lokalu, jest uzasadniona inną naturą spółdzielni mieszkaniowej.