Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia prawa do gorącego posiłku osobom pozbawionym wolności, konwojowanym do innej jednostki penitencjarnej z dnia 2012-03-28.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia prawa do gorącego posiłku osobom pozbawionym wolności, konwojowanym do innej jednostki penitencjarnej.

Osoby pozbawione wolności, konwojowane na podstawie zarządzenia organów procesowych przez funkcjonariuszy Policji, w kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skargach podnoszą, iż naruszane jest ich prawo do otrzymania w ciągu dnia gorącego posiłku. Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, skazany otrzymuje trzy razy dziennie posiłki, o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem zatrudnienia i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych oraz napój do zaspokajania pragnienia. Natomiast w myśl § 3 zarządzenia Nr 48/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. określającego szczegółowy sposób realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych do wyżywienia, trzy gotowe posiłki, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, otrzymują osadzeni przebywający w zakładach karnych, z wyjątkiem korzystających z wyżywienia w postaci suchego prowiantu oraz tymczasowo aresztowanych korzystających z wyżywienia otrzymywanego w trybie art. 216 § 2 k.k.w. Oznacza to, że osadzeni konwojowani, na czas trwania konwoju a także w dniu przyjęcia do jednostki docelowej oraz osoby biorące udział w czynnościach procesowych, nie otrzymują wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego posiłku gorącego. Powyższe ograniczenie dotyczy też osadzonych wymienionych w innych przepisach zarządzenia. Przepisy zarządzenia stoją w sprzeczności z art. 109 § 1 k.k.w. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zagwarantowania osadzonym ich prawa do wyżywienia określonego w art. 109 § 1 k.k.w.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-16
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (16.04.2012 r.) podzielił stanowisko przedstawione w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i poinformował, że CZSW wystąpił do dyrektorów okręgowych Służby Więziennej o zgłoszenie propozycji zmierzających do zmiany zarządzenia Nr 48/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. określającego szczegółowy sposób realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych do wyżywienia, w celu wypracowania uregulowań, które zagwarantują osadzonym trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego, niezależnie od udziału w czynnościach procesowych lub w transportowaniu. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o poinformowanie o biegu podjętych prac legislacyjnych, tak aby poruszone zagadnienia były uregulowane zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w przepisach w art. 109 § 1 k.k.w.