Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu zaludnienia jednostek penitencjarnych z dnia 2012-03-29.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665674/11/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu zaludnienia jednostek penitencjarnych.

W trakcie wizytacji przeprowadzanych przez pracowników Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji" w zakładach karnych i aresztach śledczych analizie poddawany jest m. in. stan zaludnienia jednostek penitencjarnych. Zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych na dzień 23 marca 2012 r. wyniosło 100,2%. W rozumieniu Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r., pomieszczeniami mieszkalnymi przeznaczonymi do okresowego zakwaterowania osadzonych są, obok cel mieszkalnych, także cele izolacyjne oraz izby chorych. Przeprowadzone wizytacje wykazały, iż w części jednostek penitencjarnych stosowana była praktyka wykorzystywania na potrzeby cel mieszkalnych izb chorych, cel do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej, cel przeznaczonych dla skazanych stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. Wyłączenie z pojemności zakładów karnych i aresztów śledczych miejsc zakwaterowania w wymienionych celach, przy jednoczesnym wliczeniu do stanu zaludnienia jednostki zakwaterowanych w nich osób przyczyni się do zwiększenia poziomu zaludnienia jednostek penitencjarnych w stosunku do wykazywanego w aktualnych statystykach. Zmniejszenie poziomu zaludnienia jednostek penitencjarnych nie może być jednak dokonywane w drodze technicznego zabiegu związanego z określonym sposobem obliczania pojemności zakładów karnych i aresztów śledczych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany omawianego Zarządzenia poprzez wyłączenie z pojemności jednostek penitencjarnych izb chorych, cel wymienionych w art. 88a §1 k.k.w. i art. 212a §2 k.k.w. oraz cel izolacyjnych i jednoczesne wliczenie do stanu zaludnienia jednostki zakwaterowanych w nich skazanych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-23
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (23.04.2012 r.) poinformował, że podstawą prawną do ustalania pojemności jednostki penitencjarnej jest Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych- zwane dalej zarządzeniem. Akt ten wydany został na postawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Obecny sposób ustalania pojemności jednostek penitencjarnych odzwierciedla faktyczną liczbę miejsc zakwaterowania dla osadzonych w całej jednostce penitencjarnej, rzeczywiste rozmieszczenie osadzonych w celach, oddziałach mieszkalnych i poza oddziałami mieszkalnymi. W konsekwencji, wszystkie opracowywane przez Służbę Więzienną statystyki odpowiadają stanowi faktycznemu. Rozwiązanie sugerowane w wystąpieniu Rzecznika spowodowałoby niezgodne ze stanem rzeczywistym zwiększenie stanu zaludnienia oddziałów mieszkalnych, jednocześnie nie wskazywałoby miejsc faktycznego przebywania osadzonych, czasowo umieszczonych w celach mieszkalnych poza oddziałem mieszkalnym.