Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Sebastiana L. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P z dnia 2012-03-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/586662/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Sebastiana L. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 479 § 1 k.p.k., art. 139 § 1 k.p.k. i art. 6 k.p.k., polegające na rozpoznaniu sprawy przez Sąd pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku zaocznego, w sytuacji, gdy Sebastian L. nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia jego prawa do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-01-31
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II KK 72/12).