Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia przysługującego żołnierzowi rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych z dnia 2012-04-04.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia przysługującego żołnierzowi rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie wyeliminowania wątpliwości konstytucyjnych, dotyczących regulacji prawnej zawartej w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie sygnalizuje pilną potrzebę podjęcia interwencji prawodawczej. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym przepisy rozporządzenia określają szczegółowy sposób ustalania i wypłacania żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, oraz zwrotu wydatków poniesionych z tego tytułu organom samorządu terytorialnego. Tymczasem w § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia uregulowano bez upoważnienia ustawowego wysokość świadczenia wypłacanego żołnierzowi rezerwy, który utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi z dnia 11 sierpnia 2011 r., obiecano przeprowadzenie tej zmiany podczas najbliżej nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W tym okresie dokonano czterech nowelizacji przepisów ustawy, które jednak nie objęły sygnalizowanej korekty upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-27
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (26.04.2012 r.) wyjaśnił, że kwestia poruszona w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich została uwzględniona w procedowanym obecnie projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Biorąc pod uwagę wątpliwości co do interpretacji pojęcia "działalność rolna", proponuje się - w odniesieniu do świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy - wskazać expressis verbis w art. 119a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz działalności gospodarczej, również "działalność rolną", z dniem 1 stycznia 2013 r., co uzależnione jest jednak od czasu trwania procesu legislacyjnego.