Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ż. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy Ż z dnia 2012-04-06.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŻARNOWIEC
Sygnatura:
RPO/695560/12/XVIII/1006.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ż. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy Ż.

Zaskarżona przez Rzecznika Uchwała wskazuje w podstawie prawnej oprócz przepisów ustawy o samorządzie gminnym, także art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. Przepis art. XII § 1 ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy zawiera upoważnienie ustawowe dla gminy do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących. Wydana na tej podstawie uchwała ma zatem charakter wykonawczy. Rada Gminy nakazując placówkom handlu detalicznego, zakładom gastronomicznym i zakładom usługowym umieszczania w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach otwarcia przekracza zawarte w tym przepisie upoważnienie. Kompetencje rad gmin określone w art. XII § 1 ww. ustawy są ograniczone jedynie do określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki. Zaskarżone przepisy uchwały Rady Gminy Ż. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności działających na terenie Gminy Ż. rażąco naruszają art. 94 Konstytucji RP w związku z art. XII ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

 


Data odpowiedzi:
2012-07-26
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 344/12).