Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Dariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-04-11.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670596/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Dariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 415 § 5 zdanie 2 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, w zakresie w jakim Sąd meriti nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wskutek niezasadnego uznania, iż spełnione były warunki do orzekania o tym obowiązku, podczas gdy było to zabronione treścią tego przepisu, gdyż o roszczeniu majątkowym wynikającym z popełnienia przestępstwa, wskazanym w punkcie 4 wyroku Sądu I instancji, prawomocnie orzeczono w postępowaniu nakazowym, które toczyło się przed Sądem Rejonowym w K. w innej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca także rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 438 pkt 1 k.p.k., polegające na tym, iż Sąd II instancji mimo stwierdzenia, iż podnoszone w środku odwoławczym uchybienie w orzeczeniu Sądu I instancji, w postaci rażącego naruszenia art. 85 k.k., poprzez orzeczenie o karze łącznej, mimo braku ku temu warunków, miało miejsce, nie uchylił w tej części zaskarżonego orzeczenia, utrzymując je w mocy. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu II instancji w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji w zakresie rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 4 i 6 wyroku.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-11
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt II KK 83/12).