Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających z dnia 2012-04-19.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.

W ocenie Rzecznika, istnieje konieczność nowelizacji przepisu § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Przepis ten stanowi, iż przeniesienie sprawcy pomiędzy zakładami wykonującymi środek zabezpieczający wykonuje Policja, korzystając w uzasadnionych przypadkach z pomocy fachowego personelu medycznego zakładu, w którym sprawca przebywał. Zmiana przepisów w tym zakresie powinna doprowadzić do sytuacji, w której w przypadku przewozów sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi osoby chore będą miały możliwość uzyskania w trakcie przewozów pomocy fachowego personelu medycznego. Należy także rozważyć, czy w takich sytuacjach przewóz nie powinien być wykonywany przez personel zakładu psychiatrycznego, z uwzględnieniem udziału Policji. W przypadku przewozów pomiędzy zakładami leczenia odwykowego, podmiot realizujący przewóz powinien być zobowiązany do każdorazowego uzyskania opinii lekarzy ośrodka, w którym środek zabezpieczający wobec sprawcy był wykonywany, w przedmiocie kwalifikacji istniejącej sytuacji w kategoriach przypadku uzasadniającego potrzebę udziału personelu medycznego w transportowaniu danej osoby. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-09-04
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (04.09.2012 r.) zauważył w odpowiedzi, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzję o udziale personelu medycznego podczas przewożenia pacjenta pomiędzy podmiotami leczniczymi może podjąć wyłącznie lekarz. Nowelizacja rozporządzenia zaproponowana przez Rzecznika narzucałaby obowiązek obecności personelu medycznego podczas każdego transportu, nawet jeśli nie wskazują na to przesłanki medyczne. Dodatkowym problemem jest tu fakt, że średni i niższy personel medyczny nie ma uprawnień do podawania środka farmakologicznego, w związku z czym podczas każdego transportu niezbędna byłaby obecność lekarza psychiatry. Ponadto Policja dysponuje samochodami lepiej przygotowanymi do przewozu sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi niż karetki pogotowia. Dodatkowo podniesiono aspekt ekonomiczny ewentualnej nowelizacji. Ponieważ pacjent nie jest objęty finansowaniem NFZ gdy nie znajduje się w szpitalu, koszt transportu musiałyby ponieść placówki medyczne. Ze stratami finansowymi wiąże się również nieobecność lekarza, który musiałby uczestniczyć w transporcie. Biorąc powyższe pod uwagę, Minister dostrzega co prawda konieczność doprecyzowania przepisów określających zasady uczestnictwa personelu medycznego w przewożeniu pacjentów pomiędzy podmiotami leczniczymi, niemniej jednak uważa, że odpowiednim miejscem na takie zmiany jest Kodeks karny wykonawczy, który powinien zawierać szczegółowe regulacje dotyczące praw i obowiązków osób, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający.