Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Służby Celnej do pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych z dnia 2012-04-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701633/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Służby Celnej do pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych.

Zgodnie z art. 75d ust. 1 ustawy o Służbie Celnej, w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych, Służbie Celnej mogą być udostępniane dane telekomunikacyjne. W omawianym zakresie nie została zachowana gwarancja przestrzegania zasady proporcjonalności. Służba Celna może bowiem wkraczać w sposób niejawny w sferę chronioną na podstawie art. 47 i art. 49 Konstytucji RP (prawo do prywatności i wolność komunikowania się) w dowolnym momencie, a nie tylko, gdy jest to niezbędne i konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Ponadto ustawodawca nie zapewnił zewnętrznej kontroli korzystania przez Służbę Celną z ww. uprawnienia. Z art. 75d ust. 5 ustawy o Służbie Celnej wynika natomiast, że materiały uzyskane przez Służbę Celną od podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu. Służba Celna może pozyskiwać dane telekomunikacyjne w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych. Na podstawie art. 75d ust. 1 nie może pozyskiwać danych w celu zapobiegania lub wykrywania innych przestępstw lub wykroczeń skarbowych. W razie pozyskania takich danych, powinny one podlegać zniszczeniu, jako zebrane sprzecznie z ustawą. Przepis art. 75d ust. 5 ustawy o Służbie Celnej jest niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP przez to, że zezwala na przechowywanie przez Służbę Celną danych telekomunikacyjnych, które zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP wynika, że każdy ma prawo do żądania sprostowania i usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych sprzecznie z ustawą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: