Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policji z dnia 2012-04-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680024/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policji.

Na tle badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spraw ujawnił się problem dotyczący niekonstytucyjności przepisów regulujących działanie Krajowego Systemu Informacji Policji. Zgodnie z art. 20 ust. 17 ustawy o Policji, dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne. Przepis ten nie wprowadza kryteriów pozwalających ocenić, czy przechowywane dane są przydatne dla Policji. Przepis § 11 ust. 1-3 rozporządzenia MSWiA z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach, również nie zawiera precyzyjnych przesłanek oceny przydatności informacji w prowadzonych przez Policję postępowaniach oraz jasno określonych terminów dokonywania weryfikacji. Przepis ten - podobnie jak art. 20 ust. 17 ustawy o Policji, nie wprowadza procedur uprawniających jednostkę do występowania z żądaniem sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Kwestionowany przepis w sposób niedopuszczalny modyfikuje treść art. 20 ust. 17 ustawy o Policji, bowiem w inny sposób ustala maksymalny czas weryfikacji informacji przechowywanych przez Policję. Podobne zarzuty należy sformułować wobec uregulowań § 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121 i 123 decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji. Regulacje zawarte w zakwestionowanych przepisach rozporządzenia MSWiA i decyzji KGP mają cechy norm powszechnie obowiązujących, podczas gdy w myśl art. 51 ust. 5 Konstytucji, zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji o obywatelach może określać tylko ustawa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-09
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postanowienie z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt K 20/12).