Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydanej z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 2012-05-14.

Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydanej z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W dniu 28 kwietnia 2008 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynął wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Wnioskodawca zmarł po złożeniu wniosku, ale przed doręczeniem decyzji rozpoznającej jego wniosek. W dniu 27 marca 2009 r. do Agencji wpłynął wniosek jego spadkobiercy o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji. Decyzją z dnia 16 września 2009 r. odmówiono przyznania wnioskowanych płatności wskazując, iż prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało złożone po terminie. Istota problemu, jaki występuje w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do określenia charakteru prawnego terminu, o jakim mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do złożenia przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Skutek w postaci bezskuteczności czynności procesowej, zastrzegany w razie niezachowania terminu, wynika za każdym razem z konkretnej normy prawnej ustanawiającej termin dla dokonania określonej czynności procesowej. W przepisie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, prawodawca skutków tych w ogóle nie określił. Tym samym należy uznać, iż wolą ustawodawcy było przypisanie temu terminowi wyłącznie charakteru instrukcyjnego. Terminy o charakterze instrukcyjnym są to terminy, których niezachowanie nie pociąga za sobą ujemnych skutków procesowych dla strony.

 


Data odpowiedzi:
2012-07-03
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (decyzja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 lipca 2012 r.). Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 listopada 2009 r. o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w z dnia 16 września 2009 r.