Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty L. z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie zmiany z urzędu decyzji z dnia 6 września 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 9 listopada 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 7 lutego 2002 r. przez działającego z upoważnienia Starosty L., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w części dotyczącej odpłatności i ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z dnia 2012-05-16.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/451058/03/III/322.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty L. z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie zmiany z urzędu decyzji z dnia 6 września 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 9 listopada 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 7 lutego 2002 r. przez działającego z upoważnienia Starosty L., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w części dotyczącej odpłatności i ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty z dnia 16 grudnia 2011 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzji tej Rzecznik zarzuca rażące naruszenie art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 7, art. 16, art. 77 § 1, art. 107 § 3 i art. 163 k.p.a. poprzez przyjęcie, że wymienione przepisy dają podstawę do weryfikacji decyzji z dnia 6 września 2001 r., polegającej na jej zmianie na niekorzyść strony bez jej zgody.