Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta G. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013 z dnia 2012-05-15.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/692564/11/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta G. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża § 15 ust. 8 Tabela IV.4. Lp. l.I.a w związku z § 13 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XLII/1215/09 Rady Miasta G. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013. Zaskarżonym postanowieniom Rzecznik zarzuca naruszenie art. 7 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i art. 7 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie ich nieważności.

Analiza zaskarżonych postanowień uchwały prowadzi do wniosku, że wprowadzenie położenia budynku jako czynnika obniżającego wartość użytkową lokalu ma charakter jedynie formalny i nie może być uznane za realizację dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W zaskarżonym przepisie uchwały wprowadzono jednolitą 5% obniżkę stawki czynszu dla wszystkich budynków położonych poza strefą centralną określoną w § 13 ust. 5 załącznika do uchwały. Określenie w uchwale granic strefy centralnej może budzić wątpliwości jako niedostatecznie powiązane z wartością użytkową położonych w niej budynków z lokalami mieszkalnymi na wynajem. Brak jest uzasadnienia dla potraktowania pozostałej poza strefą centralną części miasta w sposób jednolity. Zastosowany mechanizm obniżki stawki czynszu ze względu na położenie budynku nie uwzględnia odległości budynku od centrum miasta, a także np. wpływu, jaki wywiera na wartość użytkową lokalu położenie budynku w strefie przemysłowej lub w obszarze narażonym na szkodliwą dla zdrowia działalność zakładów przemysłowych.

 


Data odpowiedzi:
2013-01-23
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 33/12).