Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepis art. 161 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, dotyczące początku biegu okresu do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie z dnia 1999-09-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/302912/99/VII/712 RZ
Data sprawy:
1999-09-02
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepis art. 161 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, dotyczące początku biegu okresu do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-11-24
Opis odpowiedzi:

Wniosek rozpoznany (uchwała Izby Karnej SN z dnia 24.11.1999 r., sygn. akt I KZP 41/99). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Przewidziany w § 3 art. 161 k.k.w. okres 3 miesięcy, przed upływem którego nie rozpoznaje się wniosku skazanego lub jego obrońcy o warunkowe przedterminowe zwolnienie biegnie od dnia wydania przez sąd penitencjarny postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia. Jednak w wypadku, gdy decyzję o odmowie warunkowego zwolnienia podjął sąd odwoławczy, uwzględniając zażalenie na postanowienie o warunkowym zwolnieniu, okres 3 miesięcy biegnie od daty wydania postanowienia przez sąd odwoławczy.