Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść Macieja P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z z dnia 2012-05-30.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701135/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-05-30
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść Macieja P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 500 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego polegające na uznaniu, że okoliczności czynu nie budzą wątpliwości i w konsekwencji wydaniu wyroku nakazowego, podczas gdy dowody zebrane w postępowaniu przygotowawczym powinny doprowadzić do powzięcia wątpliwości co do tego, jaki charakter miały obrażenia ciała doznane przez pokrzywdzonego, co miało decydujący wpływ na prawidłową ocenę prawną czynu przypisanego oskarżonemu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Z. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-08-29
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. akt V KK 203/12).