Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Józefa C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2012-05-31.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667874/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Józefa C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy oskarżonego, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji, które zapadło z obrazą art. 415 § 5 zdanie 2 k.p.k., polegającą na orzeczeniu obowiązku naprawienia szkody przez oskarżonego, w sytuacji, gdy o roszczeniach majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa prawomocnie orzeczono w całości lub w części, w postępowaniach przed sądami gospodarczymi. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w K. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi II instancji w tym zakresie do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-05-31
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26 września 2012 r., sygn.. akt V KK 209/12).