Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Andrzeja K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-06-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691765/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Andrzeja K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego (przepisu Kodeksu wykroczeń), polegające na przypisaniu obwinionemu popełnienia czynu opisanego w tym przepisie, pomimo braku w jego działaniu znamion tego wykroczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. i uniewinnienie Andrzeja K. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-06-12
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 213/12).