Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczonego dostępu do pytań egzaminacyjnych osób przystępujących do egzaminu na egzaminatora osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi z dnia 2012-06-19.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/652021/10/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczonego dostępu do pytań egzaminacyjnych osób przystępujących do egzaminu na egzaminatora osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Opisany w wystąpieniu problem wyłonił się w trakcie badania sprawy indywidualnej, w której wnioskodawca, w związku z niezdanym egzaminem, bezskutecznie dochodził przed Komisją Weryfikacyjną, jak również Ministerstwem Infrastruktury, prawa do udostępnienia treści pytań, na które nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. Obowiązujący § 8 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 24 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, nie reguluje sposobu udostępniania pytań egzaminacyjnych, ani nie utajnia ich. Przepis ten reguluje sposób opracowywania pytań egzaminacyjnych, zasady ich przechowywania oraz wykorzystania w trakcie egzaminu. Z tego względu wątpliwości budzi przyjęta przez Ministerstwo Infrastruktury interpretacja, iż wykorzystanie pytań w trakcie egzaminu tożsame jest z zakazem udostępnienia pytań, już po jego przeprowadzeniu. Opracowane pytania egzaminacyjne należy uznać za informację publiczną. Ograniczenie dostępu do tych pytań, po ich wykorzystaniu na potrzeby przeprowadzonego egzaminu, musi budzić wątpliwości w świetle art. 61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a w szczególności o rozważenie możliwości wprowadzenia trybu umożliwiającego dostęp do pytań egzaminacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-09-03
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (03.09.2012 r.) przedstawił stanowisko, zgodnie z którym kandydaci na egzaminatorów mają pełną możliwość uzyskania informacji, w jakim zakresie powinni uzupełnić swoje wiadomości przed ponownym przystąpieniem do egzaminu teoretycznego dla kandydatów na egzaminatorów. Stosowana od wielu lat procedura postępowania w przypadkach odwołań od wyników egzaminów przewiduje, że każda osoba mająca wątpliwości co do prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytania jest informowana o zawartości merytorycznej pytań na które udzieliła odpowiedzi nieprawidłowych, a następnie wskazywane tym osobom są przepisy z których wynika prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie. Nigdy nie są i nigdy nie były przekazywane w formie pisemnej bezpośrednie treści pytań egzaminacyjnych, jednakże w całej historii przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów stosowana procedura nie była dotychczas kwestionowana. Jednocześnie w odpowiedzi wyjaśniono, że katalog pytań stosowanych na egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym nie podlega upublicznieniu. W związku z wejściem w dniu 19 stycznia 2013 r. przepisów ustawy o kierujących pojazdami regulującej na nowo zasady przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów będzie opracowywany nowy regulamin pracy Komisji Weryfikacyjnej. W przedmiotowym regulaminie przewidziano opracowanie szczegółowej procedury odwoławczej dla osób przystępujących do egzaminu wraz z jednoznacznym określeniem prawa i sposobu dostępu do informacji na temat pytań zadanych na egzaminie i udzielonych na nie odpowiedzi.