Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji z dnia 2012-06-27.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.

Problem implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji był przedmiotem korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich z Ministrem Sprawiedliwości. W otrzymanym przez Rzecznika piśmie z dnia 26 lutego 2010 r. została zawarta informacja, że w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowywany jest projekt ustawy obejmujący zmiany art. 101 § 4, art. 202 i art. 205 Kodeksu karnego, a także art. 90, art. 91 i art. 185 Kodeksu postępowania karnego. Zmiany te miały gwarantować możliwość związania się Polski Konwencją i Protokołem. Zmiany powyższych przepisów nie weszły jednak do tej pory w życie. Lektura projektów ustaw zmieniających Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu RP wskazuje, że obecnie prace legislacyjne w omawianym zakresie nie są prowadzone. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy podejmowane są działania mające na celu implementację do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji oraz ewentualnie, na jakim etapie są te działania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-05
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (05.07.2012 r.) poinformował, że Konwencja została podpisana przez Polskę w dniu 23 listopada 2001 r. Nie została dotychczas ratyfikowana. Prace legislacyjne, podjęte w Polsce po podpisaniu Konwencji, doprowadziły do zgodności prawa krajowego z większością jej przepisów. Z uwagi na różnice stanowisk co do pełnej zgodności przepisów krajowych z wymogami wynikającymi z Konwencji, Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło w ostatnim czasie ekspertyzę, z której wynika, że niezbędne jest dokonanie pewnych zmian legislacyjnych w kodeksie karnym oraz kodeksie postępowania karnego. Za szczególnie istotną uznać należy zmianę dotyczącą wieku małoletniego, z którego udziałem utrwala się lub produkuje treści pornograficzne. Konwencja określa ten wiek na co najmniej 16 lat, podczas gdy prawo polskie przewiduje odpowiedzialność osoby utrwalającej lub posiadającej treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15 (art. 202 § 4 i § 4a k.k). Ta i inne niezgodności uniemożliwiają obecnie ratyfikację Konwencji przez Polskę. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zapewnieniem pełnej zgodności prawa krajowego z Konwencją o cyberprzestępczości, co umożliwi formalne związanie się tym instrumentem i towarzyszącym mu Protokołem. Projekt zmian przepisów umożliwiających ratyfikację tych instrumentów międzynarodowych będzie przygotowywany w 2012 r.