Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku regulacji dotyczącej zwrotu kosztów usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 2012-06-27.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696889/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku regulacji dotyczącej zwrotu kosztów usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Problem opisany w wystąpieniu pojawił się na tle sprawy byłego żołnierza zawodowego, któremu prawomocnie orzeczono inwalidztwo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na niemożność samodzielnej egzystencji, skarżący zmuszony jest korzystać z częściowo odpłatnych usług opiekuńczych. Skarżący wystąpił do właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego z wnioskiem o przyznanie zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej. Jednak organ ten zażądał przedstawienia rachunku lub faktury, na podstawie których może dokonać zwrotu kosztów opieki. Ośrodek pomocy społecznej nie jest uprawniony do wystawiania żądanych rachunków i faktur za tę usługę. W rezultacie skarżący nie ma możliwości otrzymania wymaganego dokumentu. Obecnie brak jest regulacji dotyczącej zwrotu kosztów usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze są świadczeniem z pomocy społecznej i nie mogą być traktowane jako forma opieki paliatywno-hospicyjnej, będącej świadczeniem gwarantowanym opieki zdrowotnej. Niezbędne jest rozszerzenie katalogu świadczeń socjalnych, z których może korzystać świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin poprzez regulację dającą podstawę do ubiegania się o zwrot kosztów usług opiekuńczych, realizowanych w ramach systemu pomocy społecznej. Konieczne jest też uregulowanie zasad dokonywania takiego zwrotu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości odpowiedniej zmiany rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-27
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (27.07.2012 r.) przedstawił stanowisko zgodnie z którym rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi zabezpiecza osoby ubiegające się o pomoc socjalną i nie wymaga nowelizacji. Osoby korzystające z częściowo odpłatnych usług opiekuńczych z ośrodka pomocy społecznej mogą ubiegać się o zapomogę losową, jak również o zwrot poniesionych kosztów za usługi opiekuńcze na podstawie dowodu wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy. Dyrektor wojskowego biura emerytalnego na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie przyznaje w ramach obowiązującego rozporządzenia pomoc socjalną o charakterze zapomogi losowej w znacznie wyższej wysokości. W tej sytuacji świadczeniobiorca występuje z wnioskiem o przyznanie zapomogi z funduszu socjalnego. Emeryci i renciści wojskowi często muszą korzystać odpłatnie z usług prywatnych placówek, które jako podmioty działalności gospodarczej wystawiają faktury i rachunki. Zwrot tych kosztów następuje do wysokości kwot wykazanych w fakturze, bądź rachunku.