Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej z dnia 2012-06-25.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/686466/11/II/706 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej.

W skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich osadzeni sygnalizują, że w związku z częstymi kontrolami osobistymi doznają uczucia poniżenia i niejednokrotnie odbierają je jako szykany ze strony Służby Więziennej. Nie ulega zatem wątpliwości, iż tego typu kontrola musi mieć miejsce w sytuacjach uzasadnionych. Kontrola osobista stanowi bardzo daleko idącą ingerencję w sferę prywatności osoby pozbawionej wolności, bowiem polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia. W związku z powyższym, Rzecznik proponuje odnotowywanie faktu kontroli osobistej (dzień, godzina, miejsce, osoba kontrolowana, osoba kontrolująca, uzasadnienie kontroli) w dokumentacji Służby Więziennej. Stanowisko Rzecznika jest również podyktowane występującą często potrzebą badania zarzutów w tej bardzo delikatnej materii, tak przez przełożonych funkcjonariuszy, jak i przez organy zewnętrzne (sądy powszechne, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziego penitencjarnego, inne organy). Opracowywany obecnie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej nie zawiera obowiązku dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli i odnotowania wskazanych wyżej informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej osadzonego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-12
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (12.07.2012 r.) przekazał stanowisko Centralnego Zarządu Służby Więziennej zgodnie z którym dotychczasowy sposób prowadzenia kontroli osobistych sprawdził się w praktyce i nie powinien być zmieniany. Kontrola osobista osadzonego w każdym przypadku jest uzasadniona względami porządku lub bezpieczeństwa. Dlatego nie można zgodzić się z twierdzeniem, że kontrole osobiste są realizowane w oderwaniu od przesłanek materialnych ich dokonania. W 2011 r., na ogólną liczbę 41 120 skarg, zaledwie 764 dotyczyło wszystkich rodzajów kontroli realizowanych w jednostkach penitencjarnych (w tym kontroli osobistych, pobieżnych, cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, paczek, itp.). Jest to zaledwie 1,85 % ogólnej liczby zgłaszanych skarg a więc należy przyjąć, że problem skargowości na sposób przeprowadzania kontroli osobistych jest marginalny.