Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie statusu prawnego osoby, która uzyskała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej, a nie przystąpiła jeszcze do egzaminu radcowskiego z dnia 2012-06-25.

Adresat:
KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/681029/11/XVIII/110.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie statusu prawnego osoby, która uzyskała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej, a nie przystąpiła jeszcze do egzaminu radcowskiego.

W związku ze skargami wpływającymi do Rzecznika Praw Obywatelskich powraca problem statusu prawnego osoby, która uzyskała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej, a nie przystąpiła jeszcze do egzaminu radcowskiego. Zdaniem Rzecznika omawianej kategorii podmiotów należałoby zapewnić (przynajmniej do momentu przystąpienia do egzaminu, a w przypadku jego zdania - także do momentu złożenia ślubowania) uprawnienia przysługujące w toku odbywania aplikacji. Minister Sprawiedliwości poinformował, że w projekcie zmian ustawy o radcach prawnych dodano w art. 351 ust. 2a w brzmieniu: "Przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej, aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, chyba że otrzymał negatywny wynik z egzaminu radcowskiego". Problem dotyczy także wyznaczenia daty ślubowania dla osób, które zdały egzamin radcowski i złożyły wnioski o wpis na listę radców prawnych. W obowiązujących przepisach brak maksymalnego terminu, jaki może upłynąć od złożenia wniosku o wpis do wyznaczenia ślubowania. W praktyce, od momentu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu aplikacji, a następnie złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych w przypadku pozytywnie złożonego egzaminu radcowskiego, aż do momentu złożenia ślubowania, zainteresowani nie mogą wykonywać zastępstwa procesowego ani zawodu radcy prawnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie wprowadzenia niezbędnych standardów bądź dookreślenia uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych maksymalnego terminu, w jakim Dziekani Okręgowych Izb Radców Prawnych winni wyznaczyć datę ślubowania osób, które w danym roku zdały egzamin radcowski i złożyły stosowny wniosek oraz uzyskały ostateczny wpis na listę radców prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-09
Opis odpowiedzi:

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (09.11.2012 r.) poinformował, że problem, poruszony w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radców Prawnych sygnalizowała Ministrowi Sprawiedliwości już w latach poprzednich. Samorząd radcowski przedstawiał również konkretne propozycje uregulowania kwestii niedookreślonego statusu osoby, która ukończyła aplikację radcowską, lecz nie przystąpiła jeszcze do egzaminu radcowskiego. Samorząd radców prawnych pozytywnie odniósł się do zamieszczenia w projekcie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych przepisu regulującego status osoby, która ukończyła aplikację radcowską, a nie przystąpiła jeszcze do egzaminu. W kwestii wyznaczania dat ślubowań osób, które zdały egzamin radcowski, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy sprawę stosownego wystąpienia do dziekanów okręgowych izb radców prawnych. Przedmiotem wystąpienia miałoby być niezwłoczne wyznaczanie dat indywidualnych ślubowań, o których mowa w art. 27 ustawy o radcach prawnych. Postępowanie takie nie powinno pozostawać w sprzeczności z tradycją organizowania przez okręgowe izby radców prawnych spotkań, podczas których akt ślubowania odbywa się zbiorowo i w sposób szczególnie uroczysty.