Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osadzonym po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi z dnia 2012-07-09.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osadzonym po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osadzonych, którzy żalą się, że po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej nie otrzymują wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi, sformułowanymi w poprzedniej jednostce. Ustalenia dokonane w toku badania tych skarg wykazują, że po przetransportowaniu osadzony, niezależnie od podjętych w poprzedniej jednostce decyzji lekarskich, otrzymuje wyżywienie według normy podstawowej do czasu zbadania przez lekarza i wydania decyzji w sprawie żywienia dietetycznego. W opinii Rzecznika taka praktyka jest nieprawidłowa. Zgodnie z przepisem art. 102 pkt 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany ma prawo do odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia. Usprawiedliwienia dla ignorowania zaleceń lekarskich nie może stanowić fakt przetransportowania osadzonego do innego zakładu karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie stosownych działań mających na celu zapewnienie osadzonym przetransportowanym wyżywienia odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia, zgodnego z indywidualnie sformułowanymi zaleceniami lekarskimi, od momentu ich przybycia do jednostki penitencjarnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-08-06
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (06.08.2012 r.) w pełni podziela zawarte w wystąpieniu Rzecznika przekonanie, że przeniesienie osoby pozbawionej wolności do innej jednostki penitencjarnej nie powinno mieć wpływu na realizację zaleceń lekarskich, zwłaszcza indywidualnego sposobu wyżywienia. Wyjaśnił, również, że problem ten został obecnie rozwiązany dzięki wprowadzeniu do użytku systemu Noe.NET - Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności, w którym gromadzone są wszelkie informacje konieczne do zapewnienia właściwych warunków osadzenia, w tym decyzje lekarskie.
Powiadomienia o kierowanych transportach skazanych są dostępne dla jednostki penitencjarnej z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem. Z kolei kierownicy i upoważnieni funkcjonariusze powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi osadzonego, dostępnymi w systemie Noe.NET, aby zapewnić odpowiednie warunki odbywania kary. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w celu uniknięcia przypadków nieprawidłowości opisanych w wystąpieniu Rzecznika, podjął działania, które powinny zapewnić osadzonym przetransportowanym do kolejnej jednostki penitencjarnej, wyżywienie zgodne z indywidualnie sformułowanymi zaleceniami lekarskimi.