Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na korzyść oskarżonego od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-06-20.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/688310/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na korzyść oskarżonego od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść, naruszenie art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na niezasadnym uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej z nim kary bez przeprowadzenia rozprawy, podczas gdy okoliczności popełnienia przestępstwa budziły wątpliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W.

 


Data odpowiedzi:
2012-07-11
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II KK 162/12).