Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia danych wrażliwych w Raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych z dnia 2012-05-14.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/115 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia danych wrażliwych w Raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w marcu 2007 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zamieszczenia w Raporcie z likwidacji WSI informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych. GIODO przekazał sprawę do załatwienia według właściwości Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem, Rzecznik wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. GIODO utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W następstwie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych umorzył postępowanie w sprawie. W październiku 2008 r. Rzecznik wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy przez GIODO, który stwierdził niedopuszczalność wniosku Rzecznika w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. (sygn. akt I OSK 1491/09) utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie i oddalił skargę GIODO. W dniu 26 kwietnia 2012 r. GIODO wydał decyzję, orzekając brak podstaw dla skierowania pod adresem Ministra Obrony Narodowej, w związku z realizowanym przez ten organ procesem przetwarzania danych osobowych ujawnionych w treści Raportu z likwidacji WSI, nakazu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych, wobec niestwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 


Data odpowiedzi:
2012-07-09
Opis odpowiedzi:


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję (decyzja GIODO z dnia 9 lipca 2012 r.).