Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie sankcji przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym wobec sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze z dnia 2012-07-13.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie sankcji przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym wobec sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika są sankcje stosowane - na podstawie art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - wobec sprzedawców paliw opałowych w przypadku nieterminowego przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców olejów opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze (art. 89 ust. 14 tej ustawy). W dniu 18 lipca 2011 r. Prezes Rady Ministrów przesłał do Sejmu RP projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców obejmujący m. in. zmiany w przepisach ustawy o podatku akcyzowym przewidujące odejście od sankcji podatkowych związanych z niezłożeniem w terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabytych olejów opałowych, z zastosowaniem sankcji z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej "Przyjazne Państwo" proponowana zmiana ustawy o podatku akcyzowym została wykreślona, przepis art. 89 ust. 16 tej ustawy obowiązuje zatem nadal w niezmienionym brzmieniu. W związku z przygotowaniem kolejnego projektu ustawy "deregulacyjnej" Ministerstwo Finansów ponownie zgłosiło Ministerstwu Gospodarki potrzebę zmiany ww. przepisu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o stopniu zaawansowania prac nad proponowaną przez Ministerstwo Finansów zmianą systemu oświadczeń nabywców olejów opałowych, a w szczególności sankcji przewidzianej w art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym dla ich sprzedawców za nieterminowe złożenie zestawienia oświadczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-13
Opis odpowiedzi:

Minister Gospodarki (10.08.2012 r.) poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym sprzedawca wyrobów akcyzowych jest obowiązany, w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych uprawniających do stosowania preferencyjnych stawek akcyzy, do uzyskania oświadczenia od nabywcy, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą odsprzedane z takim przeznaczeniem. Sprzedawca ma również obowiązek sporządzenia i przekazania naczelnikowi urzędu celnego miesięcznego zestawienia odebranych oświadczeń oraz weryfikacji danych przedłożonych przez nabywcę. Sankcją za ewentualne uchybienia jest utrata przez sprzedawcę prawa do zastosowania niższych stawek akcyzy.
W projekcie założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce zaproponowano zastąpienie dotychczasowego rozwiązania przez jednorazowe oświadczenie, dołączane do okresowych umów z nabywcami. Rozwiązanie to jest obecnie obowiązujące dla organów administracji publicznej, jednostek wojskowych oraz szkół publicznych. Projekt założeń był już przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, których wyniki są obecnie analizowane.