Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wprowadzenia regulacji, która uprawniałaby funkcjonariuszy straży granicznej pełniących służbę na lotniskach do bezpłatnego parkowania swoich pojazdów na terenie portów lotniczych z dnia 2012-07-13.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/706202/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wprowadzenia regulacji, która uprawniałaby funkcjonariuszy straży granicznej pełniących służbę na lotniskach do bezpłatnego parkowania swoich pojazdów na terenie portów lotniczych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają sygnały, że funkcjonariusze straży granicznej pełniący służbę na lotniskach, na których funkcjonują stałe lotnicze przejścia graniczne, są zmuszeni do ponoszenia opłat za parkowanie prywatnych pojazdów - którymi dojeżdżają w celu wykonywania zadań służbowych - na niektórych parkingach należących do podmiotów zarządzających portami lotniczymi. Miesięczne koszty związane z parkowaniem wspomnianych pojazdów wahają się od 10 do 110 zł. Wydatki na opłaty parkingowe stanowią znaczne obciążenie finansowe dla funkcjonariuszy straży granicznej, w szczególności dla korpusu podoficerów i chorążych. Mając na uwadze, iż kontrola ruchu granicznego na lotniczych przejściach granicznych, którą wykonuje straż graniczna, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie zasadności wprowadzenia regulacji, na mocy których funkcjonariusze straży granicznej będą uprawnieni do bezpłatnego parkowania swoich pojazdów na terenie portów lotniczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-30
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (30.07.2012 r.) stwierdził, że wprowadzenie regulacji, na mocy których funkcjonariusze Straży Granicznej będą uprawnieni do bezpłatnego parkowania swoich pojazdów na terenie portów lotniczych jest nieuzasadnione. Pełnienie przez Straż Graniczną obowiązków służbowych na lotniczych przejściach granicznych ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Jednakże obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów i nie ma na niego wpływu niemożność bezpłatnego pozostawiania prywatnych samochodów na terenie należącym do zarządzających portami lotniczymi. Organy państwowe nie są władne do rozstrzygania wszystkich kwestii spornych pomiędzy zarządzającymi lotniskami a podmiotami korzystającymi na różnych zasadach z terenu i infrastruktury portu lotniczego. W opinii Ministerstwa przedmiotowa sprawa powinna zostać uregulowana na poziomie porozumienia pomiędzy zarządzającym lotniskiem a właściwym komendantem placówki Straży Granicznej mieszczącej się w danym porcie lotniczym.