Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieuzasadnionego zróżnicowania w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z dnia 2012-07-18.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/633226/09/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieuzasadnionego zróżnicowania w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W toku rozpatrywania przez Rzecznika skarg stwierdzono możliwość naruszenia zasady równego i sprawiedliwego traktowania w prawie do zabezpieczenia społecznego osób, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Wprowadzając nową formę wsparcia z systemu pomocy społecznej w postaci opłacania składek ustawodawca kierował się potrzebą zapewnienia prawa do zabezpieczenia społecznego w formie emerytury lub renty osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Nie uwzględniono jednak sytuacji prowadzącej do wyłączenia z kręgu uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy osoby częściowo niezdolne do pracy i pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za które zaprzestano opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne ze względu na odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, jeżeli ich niezdolność do pracy powstała poza okresem ochrony. Zdaniem Rzecznika takie zróżnicowanie w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie ma konstytucyjnego uzasadnienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-27
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (27.07.2012 r.) poinformował, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do zmiany obecnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie omawianym w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Przygotowywany przez resort projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w art. 3 pkt 4 przewiduje nowelizację art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jego nowym brzmieniem o prawo do renty będą mogły ubiegać się wszystkie osoby, których niezdolność do pracy (całkowita lub częściowa) powstała zarówno w czasie ubezpieczenia, jak i w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, bądź nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.