Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty S. dotyczącej zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy (sygn. akt SK 33/12) z dnia 2012-07-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/705207/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty S. dotyczącej zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy (sygn. akt SK 33/12).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 426 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną przez ustawę z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego - w zakresie w jakim nie dawał podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy - jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu swego stanowiska, Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że jeżeli sąd odwoławczy rozstrzyga jako pierwszy o kosztach procesu karnego (w niniejszej sprawie sąd odwoławczy rozstrzygał jako pierwszy o kosztach postępowania przy okazji rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia), orzeczenie w tym przedmiocie winno być zaskarżalne do sądu drugiej instancji. Zaskarżona regulacja narusza również konstytucyjną zasadę równości. Skoro od orzeczeń w przedmiocie kosztów postępowania wydanych przez sąd I instancji przysługuje środek zaskarżenia, to za dyskryminującą należy uznać sytuację, w której od orzeczeń w przedmiocie kosztów postępowania wydanych po raz pierwszy przez sąd formalnie (ustrojowo) odwoławczy - taki środek zaskarżenia nie przysługuje.

 


Data odpowiedzi:
2012-07-16
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt SK 33/12).